Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Wyświetl stronę główną » Sposób przyjmowania i załatwiania spraw » SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

SKARGI I WNIOSKI

Skargę oraz wniosek można wnieść pisemnie, telegraficznie za pomocą faksu na numer 34360 11 61, pocztą elektroniczną na adres czestochowa.miw@wetgiw.gov.pl oraz ustnie do protokołu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu w Częstochowie, ul. Tkacka 5.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie lub zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ul. Tkacka 5 w poniedziałki w godzinach 10°° - 11°°.

Informacja o przyjęciach interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszczone są na tablicach ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ul. Tkacka 5.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Organ nie udziela informacji w sprawie pism, które nie zawierały imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego. 

Zgodnie z art. 229 pkt 7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) właściwym organem do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

Odpowiedzi na wniesione skargi i wnioski udzielane są do jednego miesiąca czasu od ich wniesienia. W razie niemożności załatwienia skargi czy wniosku w terminie, organ zawiadamia wnoszącego o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia sprawy i podaje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

 

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

Jeśli nie możesz załatwić wszystkich spraw administracyjnych osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w twoim imieniu. Przykładem sprawy, do której konieczne jest pełnomocnictwo , jest odbiór zaświadczenia czy decyzji administracyjnej. 

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

Pełnomocnictwa udziela się pisemnie, do każdej sprawy, w której ma cię reprezentować pełnomocnik. Musi ono wskazywać konkretną osobę, której jest udzielane i wskazywać zakres działania pełnomocnika. 

Od każdej sprawy, w której reprezentuje cię pełnomocik udzielana jest opłata skarbowa 17 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek urzędu miasta Częstochowy. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dołącza się do dokumentów danej sprawy. 

Osoby z grona rodziny (mąż, żona, rodzice, dzieci, rodzeństwo) są zwolnione z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

Przykładowy wzór pełnomocnictwa 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuje się, że udostępnianie informacji publicznych, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, następuje poprzez:

- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Częstochowie

- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek złożony w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Częstochowie.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje do 14 dni od dnia złożenia wniosku. W razie niemożności udostępnienia informacji publicznej w tym terminie organ zawiadomi wnoszącego o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek organ poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-04-19 11:43

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-04-19 11:27

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-04-19 10:19

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-02-15 16:39

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-02-15 16:38

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-08-16 07:48

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.