Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Wyświetl stronę główną » Sposób przyjmowania i załatwiania spraw » INFORMACJA W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargę oraz wniosek można wnieść pisemnie, telegraficznie za pomocą faksu na numer 34360 11 61, pocztą elektroniczną na adres czestochowa.miw@wetgiw.gov.pl oraz ustnie do protokołu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu w Częstochowie, ul. Tkacka 5.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie lub zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ul. Tkacka 5 w poniedziałki w godzinach 10°° - 11°°.

Informacja o przyjęciach interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszczone są na tablicach ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ul. Tkacka 5.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Organ nie udziela informacji w sprawie pism, które nie zawierały imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego.

Zgodnie z art. 229 pkt 7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) właściwym organem do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

Odpowiedzi na wniesione skargi i wnioski udzielane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca. W razie niemożności załatwienia skargi czy wniosku w terminie, zawiadamia się wnoszącego o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia sprawy, podając przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Informacje

Rejestr zmian

2023-08-16 07:48

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.