Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wnioski

Wyświetl stronę główną » Wnioski, dokumenty do pobrania » Wnioski

POUCZENIE

•  Wnioski dotyczące wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych powinny być złożone na 30 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

•  Wnioski dotyczące wystawienia świadectw zdrowia i zaświadczeń powinny być złożone co najmniej 7 dni przed planowaną wysyłką zwierząt lub towarów

•  Wniosek należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie ręcznie PISMEM DRUKOWANYM

•  Podmioty składające wniosek (nie dotyczy wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych) muszą znajdować się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI lub numer siedziby stada (dotyczy utrzymywania zwierząt gospodarskich),

•  Wnioski zawierające braki formalne, bez wymaganych załączników i opłat skarbowych, nieczytelne nie będą rozpatrywane

 

OPŁATA SKARBOWA

W przypadku jeśli załatwienie danej sprawy wymaga wniesienia opłaty skarbowej to do składanych dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania tej wpłaty. ( Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r.)

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:

Urzędu Miasta Częstochowy

Nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

W tytule podając odpowiednio:

•  za zaświadczenie weterynaryjne - 17 zł

•  za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł

•  za legalizacje paszportu zwierzęcia - 26 zł

• za wydanie zezwolenia - 616 zł

 

OPŁATA WETERYNARYJNA

W przypadku jeśli załatwienie danej sprawy wymaga wniesienia opłaty weterynaryjnej to do składanych dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania tej wpłaty. (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz.U. 2022 poz. 1672).

Opłatę weterynaryjną należy uiścić na konto: 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie 

Nr 21 1010 1212 0058 3222 3100 0000

 

I Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

 1. Wniosek o zaliczenie gospodarstwa produkującego mleko surowe jako gospodarstwo spełniające wymogi weterynaryjne
 2. Wniosek  o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonych przez PLW
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnia
 4. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
 5. Wzór informacji o łańcuchu żywieniowym
 6. Wniosek o rejestrację działalności
 7. Wniosek o przywrócenie dostaw mleka
 8. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
 9. Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu                       wersja edytowalna
 10. Wniosek o zatwierdzenie zakładu                         wersja edytowalna

 

II Pasze, uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

 1. Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz   wersja edytowalna
 2. Ewidencja zakupu pasz     wersja edytowalna 
 3. Wniosek podmiotu działającego na rynku ubocznych produktów pochodzenia zwierzecego    wersja edytowalna
 4. ZGŁOSZENIE przywożonej przesyłki paszy       WERSJA EDYTOWALNA
 5. Wniosek o zmianę danych             wersja edytowalna

 

III Utrzymywanie zwierząt – wpis do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych RPN

 1. Rejestracja zakładu      wersja edytowalna
 2. Wniosek o wykreślenie działalności z RPN      wersja edytowalna
 3. Wniosek o zawieszenie działalności      wersja edytowalna
 4. Wykreślenie stada świń z RPN      wersja edytowalna
 5. Zgłoszenie planowania uśmiercania zwierząt futerkowych      wersja edytowalna
 6. Informacja o aktualizacji danych prowadzonej działalności    wersja edytowalna
 7. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu          wersja edytowalna
 8. Program monitorowania i zwalczania gryzoni            wersja edytowalna

 

V Utrzymywanie zwierząt - drób

 1. Informacja o wstawieniu drobiu brojlery      wersja edytowalna
 2. Informacja o wstawieniu drobiu brojlery - zwiększona obsada do 39kg     wersja edytowalna
 3. Informacja o wstawieniu drobiu brojlery - zwiększona obsada do 42kg     wersja edytowalna
 4. Informacja o wstawieniu drobiu wraz z harmonogramem badań nioski hodowlane      wersja edytowalna
 5. Informacja o wstawieniu drobiu wraz z harmonogramem badań nioski towarowe      wersja edytowalna
 6. Informacja o wstawieniu drobiu (nieobjęte programem)  wersja edytowalna
 7. Przykładowa dokumentacja fermy drobiu nieśnego
 8. Przykładowa dokumentacja fermy drób rzeźny      
 9. Przykładowy plan bioasekuracji fermy drobiu 2022      wersja edytowalna
 10. Program monitorowania i zwalczania gryzoni            wersja edytowalna

 

VI Wnioski o wydanie decyzji dot. utrzymywania zwierząt

 1. Wniosek o wydanie decyzji o stadzie urzędowo wolnym (bydło) od chorób zakaźnych    wersja edytowalna
 2. Wniosek o nadanie statusu stadu świń na podstawie świadectwa zdrowia    wersja edytowalna
 3. Wniosek o urzędową wolność dla kóz i owiec    wersja edytowalna

 

VII Pasieki

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla gospodarstawa pszczelarskiego    wersja edytowalna
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia wywóz pasieki    wersja edytowalna
 3. Rejestracja zakładu      wersja edytowalna

 

VIII ASF

 

IX Wnioski o wydanie zaświadczeń

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia sprzedaż drobiu na targ    wersja edytowalna
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia wywóz pasieki    wersja edytowalna
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu w niewoli CITES    wersja edytowalna
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla gospodarstawa pszczelarskiego    wersja edytowalna
 5. Wniosek dobrostan    wersja edytowalna
 6. Wniosek dobrostan zwierząt i higiena pozyskiwania mleka    wersja edytowalna
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia (ogólny)    wersja edytowalna

 

X Transport zwierząt

 1. Wniosek o wpis do RPN działalności zarobkowy transport zwierząt - do 65 km       wersja edytowalna
 2. Wniosek o wpis do RPN działalności zarobkowy transport zwierząt/wydanie zezwolenia - do 8 h      wersja edytowalna
 3. Wniosek o wpis do RPN działalności zarobkowy transport zwierząt/wydanie zezwolenia - powyżej 8 godzin       wersja edytowalna
 4. Wniosek o dopuszczenie środka transportu      wersja edytowalna
 5. Plan awaryjny             wersja edytowalna
 6. Procedura na wypadek nieprzewidzianych okoliczności w transporcie zwierząt (bydła)      wersja edytowalna
 7. Przykładowa dokumentacja podmiotu transportującego zwierzęta      wersja edytowalna
 8. Przykładowa dokumentacja podmiotu transportujacego akwakulturę      wersja edytowalna
 9. Przykładowa dokumentacja dezynfekcji środka transportu do przewozu zwierząt       wersja edytowalna
 10. Zawiadomienie PLW o załadunku i rozładunku zwierząt      wersja edytowalna

 

XI Pośrednictwo i obrót zwierzętami

 1. Wniosek o wpis do RPN obrót, pośrednictwo w obrocie zwierzętami      wersja edytowalna
 2. Przykladowy rejestr w pośrednictwie i obrocie zwierzętami      wersja edytowalna
 3. Zawiadomienie PLW o załadunku i rozładunku zwierząt      wersja edytowalna

 

XII Targi/wystawy/konkursy/pokazy

 1. Zgłoszenie zamiaru organizowania targów/wystawy/konkursu pokazu zwierząt i wpis do RPN      wersja edytowalna

 

XIII Akwakultura

 1. Wniosek o wpis do RPN akwakultura      wersja edytowalna
 2. Wlaścicielski program nadzoru      wersja edytowalna
 3. Przykladowa dokumentacja akwakultura WNI 92      wersja edytowalna
 4. Przkładowa dokumentacja akwakultura WNI 27      wersja edytowalna
 5. Przykładowa dokumentacja podmiotu transportujacego akwakulturę      wersja edytowalna
 6. Zgłoszenie sprzedaży zwierząt akwakultury      wersja edytowalna

 

XIV Pozostała działalność nadzorowana

 1. Zgłoszenie pod nadzór punktu inseminacyjnego      wersja edytowalna
 2. Zgłoszenie pod nadzór punktu kopulacyjnego          wersja edytowalna
 3. Zgłoszenie pod nadzór schroniska dla zwierząt       wersja edytowalna 

 

XV Kontrole

 1. Informacja o usunięciu uchybień      wersja edytowalna

 

XVI Wywóz zwierząt do handlu (UE) i do krajów trzecich, wystawianie świadectw zdrowia

 1. Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia dla zwierząt UE TRACES KRAJE TRZECIE      wersja edytowalna
 2. Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia dla RYB - UE TRACES KRAJE TRZECIE      wersja edytowalna
 3. Oświadczenie do wniosku o wydanie świadectwa zdrowia do kraju trzeciego      wersja edytowalna
 4. Deklaracja właściciela o niehandlowym przemieszczeniu do Wielkiej Brytanii     wersja edytowalna
 5. Wniosek o legalizację paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego      wersja edytowalna
 6.  Klauzula informacyjna GBzgoda na przetwarzanie danych osobowych GB       wersja edytowalna

Informacje

Rejestr zmian

2024-04-05 13:49

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-04-03 11:06

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-03-26 08:46

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-03-26 08:41

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-03-05 12:01

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-03-05 12:00

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-03-05 11:57

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-02-08 08:11

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-12-12 07:26

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-12-11 15:29

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-12-11 15:23

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-05-26 10:00

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-02-03 13:24

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-25 11:18

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-20 13:49

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-12 12:22

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-01-03 13:36

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-12-05 11:37

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-12-01 14:30

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-11-09 12:30

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-11-04 14:08

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-11-04 14:07

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-11-04 14:06

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-11-04 14:01

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-10-26 07:42

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-10-26 07:42

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-10-26 07:40

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-09-29 12:39

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-09-23 08:32

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-08-26 12:18

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-19 06:58

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-18 11:59

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-18 10:04

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-18 10:04

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-18 08:17

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-18 07:06

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-17 15:20

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-08-17 15:18

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-07-29 15:09

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-07-29 14:44

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-07-29 14:43

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2022-07-29 09:52

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-07-20 07:52

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-05-11 08:47

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-04-29 09:44

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-04-08 12:09

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-01-21 08:12

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2021-08-06 11:33

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-28 08:16

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-23 08:46

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-23 08:28

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-29 11:04

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-16 11:45

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-15 14:16

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-08 08:49

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-08 08:43

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-07 11:37

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-02 08:13

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-02 08:10

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-01 12:06

Dodanie artykułu - Sara Knopik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.