Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wnioski

Wyświetl stronę główną » Wnioski » Wnioski

POUCZENIE

•  Wnioski dotyczące wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych powinny być złożone na 30 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

•  Wnioski dotyczące wystawienia świadectw zdrowia powinny być złożone co najmniej 48 h przed planowaną wysyłką zwierząt lub towarów

•  Wniosek należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie ręcznie pismem drukowanym

•  Podmioty składające wniosek (nie dotyczy wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych) muszą znajdować się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI lub numer siedziby stada (dotyczy utrzymywania zwierząt gospodarskich),

•  Wnioski zawierające braki formalne, bez wymaganych załączników i opłat skarbowych, nieczytelne nie będą rozpatrywane

OPŁATA SKARBOWA

W przypadku jeśli załatwienie danej sprawy wymaga wniesienia opłaty skarbowej to do składanych dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania tej wpłaty. ( Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r.)

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:

Urzędu Miasta Częstochowy

Nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

W tytule podając odpowiednio:

•  za zaświadczenie weterynaryjne

•  za wydanie decyzji administracyjnej

•  za legalizacje paszportu zwierzęcia

• za wydanie zezwolenia

 

I Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

 1. Wniosek o zaliczenie gospodarstwa produkującego mleko surowe jako gospodarstwo spełniające wymogi weterynaryjne
 2. Wniosek  o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonych przez PLW
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnia
 4. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
 5. Wzór informacji o łańcuchu żywieniowym
 6. Wniosek o rejestrację działalności
 7. Wniosek o przywrócenie dostaw mleka

 

II Utrzymywanie zwierząt – wpis do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych RPN

 1. Rejestracja zakładu
 2. Wniosek o wykreślenie działalności z RPN
 3. Wykreślenie stada świń z RPN
 4. Zgłoszenie planowania uśmiercania zwierząt futerkowych
 5. Wniosek – informacja o wstawieniu drobiu wraz z harmonogramem badań brojlery
 6. Wniosek – informacja o wstawieniu drobiu wraz z harmonogramem badań nioski
 7. Przykładowa dokumentacja fermy drobiu nieśnego
 8. Przykładowa dokumentacja fermy drób rzeźny
 9. PRZYKŁADOWY PLAN BIOASEKURACJI FERMY DROBIU 2022

 

III Wnioski o wydanie zaświadczeń, decyzji dot. Utrzymywania zwierząt

 1. Wniosek o wydanie decyzji o stadzie urzędowo wolnym od chorób zakaźnych
 2. Wniosek o nadanie statusu stadu świń na podstawie świadectwa zdrowia
 3. Wniosek o zmianę strony w decyzji -zmiana właściciela bydła wraz z oświadczeniem przyjmującego
 4. Wniosek o zmianę strony w decyzji -zmiana właściciela świń wraz z oświadczeniem przyjmującego
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia drób na targ
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia wywóz pasieki
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu w niewoli CITES
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla gospodarstawa pszczelarskiego
 9. Wniosek dobrostan
 10. Wniosek dobrostan -mleko

 

IV Pasze

 1. Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

 

V Transport zwierząt

 1. Wniosek o wpis do RPN działalności zarobkowy transport zwierząt
 2. Wniosek o wpis do RPN działalności zarobkowy transport zwierząt - do 8 h
 3. Procedura na wypadek nieprzewidzianych okoliczności w transporcie zwierząt
 4. Załącznik nr 2 przykładowa dokumentacja podmiotu transportującego zwierzęta
 5. Załącznik nr 1 Dokument dezynfekcji środka transportu do przewozu zwierząt nr rejestracyjny

 

VI Targi/wystawy/konkursy/pokazy

 1. Zgłoszenie zamiaru organizowania targów/wystawy/konkursu pokazu zwierząt

 

VII Kontrole

 1. Informacja o usunięciu uchybień

 

VIII Wywóz zwierząt do Handlu (UE) i do krajów trzecich

ZASADY DOTYCZACE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYSTAWIENIE ŚWIADECTW ZDROWIA DLA ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH DO HANDLU(UE) LUB WYWOZU DO KRAJÓW TRZECICH(POZA UE)

•         Wniosek powinien być złożony co najmniej 48 h przed planowaną wysyłką zwierząt

•         Wniosek należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie ręcznie pismem drukowanym

•         W przypadku składania wniosku dotyczącego zamiaru wywozu zwierząt do kraju trzeciego wnioskodawca załącza do wniosku  oświadczenie, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że zostało ono uzyskane za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe wymaganie oraz, że  wnioskodawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki przez władze kraju importera (wzór oświadczenia do pobrania)

•         Podmioty składające wniosek muszą znajdować się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI,

Zgodnie z art. 84 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)

Obowiązki podmiotów w zakresie rejestracji zakładów:

 1.Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe lub w których jest pozyskiwany, produkowany, przetwarzany lub przechowywany materiał biologiczny, dokonują przed rozpoczęciem takiej działalności następujących czynności w celu rejestracji swoich zakładów zgodnie z art. 93:

 a) powiadamiają właściwy organ o każdym zakładzie, za który odpowiadają;

 b) przekazują właściwemu organowi następujące informacje: (i) imię i nazwisko lub nazwę i adres danego podmiotu; (ii) położenie zakładu i opis jego obiektów; (iii) kategorie, gatunki, liczbę lub ilości utrzymywanych zwierząt lądowych lub materiału biologicznego, które podmioty te zamierzają odpowiednio utrzymywać lub przetrzymywać w zakładzie, oraz potencjał zakładu; (iv) rodzaj zakładu; oraz (v) inne kwestie dotyczące zakładu, które są istotne dla ustalenia stwarzanego przez niego ryzyka.

 2.Podmioty prowadzące zakłady, o których mowa w ust. 1, powiadamiają właściwy organ o:

 a) wszelkich zmianach w danym zakładzie dotyczących kwestii, o których mowa w ust. 1 lit. b);

 b) każdym zaprzestaniu działalności przez dany podmiot lub zakład

 • W przypadku wysyłki psów lub kotów, do składanego wniosku należy dołączyć kopię stron paszportu zawierające dane wymagane w poświadczeniu zdrowotności określone przez kraj miejsca przeznaczenia, dotyczące: danych właściciela (str. 4) nr transpondera, numeru paszportu(str.4), opisu zwierzęcia (str.5), oznakowania zwierzęcia ( str. 6) szczepienia przeciwko wściekliźnie (str. 8-9), leczenia przeciwko Echinococcus (str. 14-15),
 • Wniosek zawierający braki formalne, nieczytelny nie będzie rozpatrywany
 1. Oświadczenie do wniosku o wydanie świadectwa zdrowia do kraju trzeciego      wersja edytowalna
 2. Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia UE TRACES KRAJE TRZECIE      wersja edytowalna

IX Pośrednictwo i obrót zwierzętami

       1. Przykladowy rejestr w pośrednictwie i obrocie zwierzętami

       2. Wniosek obrót zwierzętami

       3. POWIADOMIENIE PLW O ZAŁADUNKU LUB ROZŁADUNKU ZWIERZĄT

 

X Pozostała działalność nadzorowana

 1. Zgłoszenie pod nadzór punktu inseminacyjnego
 2. Zgłoszenie pod nadzór punktu kopulacyjnego

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-11 08:47

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-04-29 09:44

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-04-08 12:09

Edycja artykułu - Sara Knopik

2022-01-21 08:12

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2021-08-06 11:33

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-28 08:16

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-23 08:46

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-23 08:28

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-29 11:04

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-16 11:45

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-15 14:16

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-08 08:49

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-08 08:43

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-07 11:37

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-02 08:13

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-02 08:10

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-01 12:06

Dodanie artykułu - Sara Knopik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.