Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Świadectwo zdrowia

Wyświetl stronę główną » Wywóz zwierząt do Handlu i do krajów trzecich » Świadectwo zdrowia

ZASADY DOTYCZACE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYSTAWIENIE ŚWIADECTW ZDROWIA DLA ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH DO HANDLU(UE) LUB WYWOZU DO KRAJÓW TRZECICH(POZA UE)

•         Wniosek powinien być złożony co najmniej 7 dni przed planowaną wysyłką zwierząt

•         Wniosek należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie ręcznie pismem drukowanym

•         W przypadku składania wniosku dotyczącego zamiaru wywozu zwierząt do kraju trzeciego wnioskodawca załącza do wniosku  oświadczenie, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że zostało ono uzyskane za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe wymaganie oraz, że  wnioskodawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki przez władze kraju importera (wzór oświadczenia do pobrania)

•         Podmioty składające wniosek muszą znajdować się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI,

Zgodnie z art. 84 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)

Obowiązki podmiotów w zakresie rejestracji zakładów:

 1.Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe lub w których jest pozyskiwany, produkowany, przetwarzany lub przechowywany materiał biologiczny, dokonują przed rozpoczęciem takiej działalności następujących czynności w celu rejestracji swoich zakładów zgodnie z art. 93:

 a) powiadamiają właściwy organ o każdym zakładzie, za który odpowiadają;

 b) przekazują właściwemu organowi następujące informacje: (i) imię i nazwisko lub nazwę i adres danego podmiotu; (ii) położenie zakładu i opis jego obiektów; (iii) kategorie, gatunki, liczbę lub ilości utrzymywanych zwierząt lądowych lub materiału biologicznego, które podmioty te zamierzają odpowiednio utrzymywać lub przetrzymywać w zakładzie, oraz potencjał zakładu; (iv) rodzaj zakładu; oraz (v) inne kwestie dotyczące zakładu, które są istotne dla ustalenia stwarzanego przez niego ryzyka.

 2.Podmioty prowadzące zakłady, o których mowa w ust. 1, powiadamiają właściwy organ o:

 a) wszelkich zmianach w danym zakładzie dotyczących kwestii, o których mowa w ust. 1 lit. b);

 b) każdym zaprzestaniu działalności przez dany podmiot lub zakład

  • W przypadku wysyłki psów lub kotów, do składanego wniosku należy dołączyć kopię stron paszportu zawierające dane wymagane w poświadczeniu zdrowotności określone przez kraj miejsca przeznaczenia, dotyczące: danych właściciela (str. 4) nr transpondera, numeru paszportu(str.4), opisu zwierzęcia (str.5), oznakowania zwierzęcia ( str. 6) szczepienia przeciwko wściekliźnie (str. 8-9), leczenia przeciwko Echinococcus (str. 14-15),
  • Wniosek zawierający braki formalne, nieczytelny nie będzie rozpatrywany

 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ PSÓW, KOTÓW, FRETEK

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PRZEMIESZCZANIU O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM PSÓW, KOTÓW I FRETEK, JAKO ZWIERZĄT DOMOWYCH TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM
Z PAŃSTW TRZECICH NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-05-07 08:22

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2024-05-07 08:17

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-05-15 08:04

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2021-05-28 08:16

Dodanie załącznika/ załączników - Sara Knopik

2021-05-14 10:09

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-05-14 09:36

Edycja artykułu - Sara Knopik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.