Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie

Wyświetl stronę główną » Regulamin Organizacyjny » Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Częstochowie

 

Częstochowa 2020

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie działa, w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U.           z 2018 r., poz. 1557 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej                               w województwie (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1464 z późn. zm.)
 3. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3, z późn. zm.);
 4. Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 122/2010 z dnia 20 grudnia 2010r Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nadania statutu Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Częstochowie;
 5. niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Częstochowie, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład tego Inspektoratu.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Powiecie  - należy przez to rozumieć powiat ziemski częstochowski i powiat grodzki – miasto Częstochowa;
 2. Powiatowym Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie;
 3. Powiatowym Lekarzu Weterynarii  - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie;
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie;
 5. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć: zespół, pracownię lub  samodzielne stanowisko pracy;
 6. Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem, pracownią;
 7. Kontroli zewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organy zewnętrzne w Inspektoracie;
 8. Urzędowym wyznaczonym lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć lekarza weterynarii niebędącego pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania w jego imieniu określonych czynności z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej;
 9. Osobie wyznaczonej niebędącej lekarzem weterynarii - należy przez to rozumieć osobę niebędącą pracownikiem Inspekcji, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wyznaczoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania niektórych czynności pomocniczych wchodzących w zakres działania Inspekcji Weterynaryjnej;
 10. Kontroli wewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez Powiatowego  Lekarza Weterynarii w komórkach organizacyjnych obejmującą ogół czynności, których celem jest zapewnienie realizacji ustawowych zadań.

 

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

§ 3. Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 

§ 4. Powiatowy Inspektorat wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej, jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii zapewniającym obsługę realizacji jego zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:

 1. udzielanie pracownikom Powiatowego Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia;
 2. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami;
 3. wyznaczanie lekarzy weterynarii oraz innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, nie będących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, do wykonywania określonych czynności z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej;
 4. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
 5. akceptacji planów kontroli przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu oraz przedstawienie planu urzędowych kontroli do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 6. podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii wyznaczonego lub osoby wyznaczonej niebędącej lekarzem weterynarii, do wykonywania na  obszarze powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami.

 

 

 

§ 6. 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym:

 1. wykonuje zadania dyrektora generalnego w Powiatowym Inspektoracie;
 2. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników Powiatowego Inspektoratu, nie będących członkami służby cywilnej;

 

§ 7. Powiatowy Lekarz Weterynarii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu oraz właściwej organizacji pracy:

 1. wydaje akty prawa wewnętrznego;
 2. realizuje politykę kadrową, a także dba o należyty dobór pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz podnoszenie ich kwalifikacji i skuteczność pracy;
 3. gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w budżecie;
 4. reprezentuje Powiatowy Inspektorat na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli dotyczące jego funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem;
 5. wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych;
 6. działając jako organ administracji zgodnie z art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego wyznacza osoby do podpisywania w jego imieniu decyzji, postanowień i innych pism.

 

 

ROZDZIAŁ 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

 

§ 8. 1. W skład Powiatowego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
 2. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji;
 3. Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych;
 4. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej;
 5. Pracownie badania mięsa na obecność włośni, w skład której wchodzą:

- Terenowy Punkt Wytrawiania.

2. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Wykaz symboli z jednolitego rzeczowego wykazu akt w Powiatowym Inspektoracie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 4

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ  POWIATOWEGO INSPEKTORATU

 

§ 9. 1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Powiatowego  Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Powiatowego Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
 2. Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych;
 3. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej;

4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii  bezpośrednio podlega:

     1) zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji;

     2) Pracownia badania mięsa na obecność włości

 

§ 10. 1. Komórkami organizacyjnymi Powiatowego Inspektoratu, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2.  W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt kierownikiem może być wyłącznie starszy inspektor weterynaryjny, w zespole bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji kierownikiem jest Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, a w zespole ds. finansowo – księgowych i administracyjnych główny księgowy.

 

§ 11. 1. Kierownicy odpowiadają za:

 1. należyte zorganizowanie pracy zespołu, zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego oraz jego przestrzeganie;
 2. porządek i dyscyplinę pracy;
 3. terminowe załatwienia spraw;
 4. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2.  Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE

 

§ 12. 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związany jest dany dokument.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

 1. pracownika zajmującego się sprawą,
 2. kierownika komórki organizacyjnej, z której zakresem działania związany jest dokument;
 3. głównego księgowego – w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy planu finansowego lub ma powodować skutki finansowe;
 4. radcę prawnego – pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

 1. pracownika zajmującego się sprawą,
 2. kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma lub dokumentu dotyczy planu finansowego lub ma powodować skutki finansowe.

5. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także  za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

 

§ 13. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia, których zostali pisemnie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

§ 14. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Inspektoratu podpisują:

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 9 ust 2, oraz
 2. Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 

ROZDZIAŁ 6

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH POWIATOWEGO INSPEKTORATU

 

§ 15. Do zakresu działania Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy prowadzenie spraw wynikających z właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustalanie ogólnych kierunków działania i szczególnych zasad postępowania w zakresie:
  1. kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym wykrywanie, likwidowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu,
  2. monitorowania chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;
  3. kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami oraz kontroli zwierząt wprowadzonych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu;
  4. kontroli przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
  5. stosowania u zwierząt substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i betaagonistycznym;
 2. realizacja programów i planów monitorowania zakażeń zwierząt, chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt;
 3. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, na podstawie analiz i ocen sytuacji epizootycznej;
 4. zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem epizootycznym – rozpoznanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych;
 5. aktualizacja planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów  zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
 7. prowadzenie działań w zakresie:
  1. kontroli zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości materiału biologicznego;
  2. kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, jak również prowadzenia punktów kopulacyjnych;
 8. nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności;
 9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
 10. prowadzenie rejestrów wymaganych przez przepisy prawa oraz akty wewnętrzne;
 11. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie swojej właściwości;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie swojej właściwości;
 13. obsługa programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kompetencji zespołu;
 14. sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie swojej właściwości;
 15. organizacja szkoleń dla urzędowych wyznaczonych lekarzy weterynarii jak również dla podmiotów nadzorowanych;
 16. współpraca z innymi służbami, inspekcjami oraz innymi organami administracyjnymi w zakresie właściwości zespołu;
 17. tworzenie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii planów jakościowych, ilościowych i finansowych.

 

§ 16. Do zakresu działania Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji należy prowadzenie spraw wynikających z właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

 1. prowadzenie działań w zakresie:
  1. badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
  2. bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie;
  3. bezpieczeństwa produkcji i obrotu pasz, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie;
  4. bezpieczeństwo pozyskiwania, przetwarzania i wprowadzania na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 2. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
 3. zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego – rozpoznanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych;
 4. zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa pasz oraz ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
 5. prowadzenie rejestrów wymaganych przez przepisy prawa, w tym rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie właściwości zespołu oraz akty wewnętrzne;
 6. realizacja programu badań kontrolnych obecności produktów leczniczych, substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych lub biologicznych lub skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie postępowań w razie wykrycia nieprawidłowości;
 7. realizacja rocznego planu urzędowej kontroli pasz;
 8. prowadzenie spraw dotyczących świadectw eksportowych dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia dla ludzi;
 9. prowadzenie spraw dotyczących wystawienia świadectw eksportowych dla pasz;
 10. prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji nieporządnych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w paszach;
 11. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie swojej właściwości;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie swojej właściwości;
 13. obsługa programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kompetencji zespołu;
 14. sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie swojej właściwości;
 15. organizacja szkoleń dla urzędowych wyznaczonych lekarzy weterynarii jak również dla podmiotów nadzorowanych;
 16. współpraca z innymi służbami, inspekcjami oraz innymi organami administracyjnymi w zakresie właściwości zespołu;
 17. Tworzenie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii planów jakościowych, ilościowych i finansowych.

 

§ 17. 1. Do zakresu działania Zespołu ds. finansowo – księgowych i administracyjnych należy prowadzenie spraw wynikających z właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

 1. organizowanie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości i finansów publicznych;
 2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 3. opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków Inspektoratu;
 4. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz sprawozdań statystycznych;
 5. ewidencja składników majątkowych;
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 7. organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Inspektoracie i prowadzenie ogółu spraw kadrowych;
 8. prowadzenie dokumentacji kadrowej i socjalnej Inspektoratu;
 9. naliczanie i przekazywanie wynagrodzeń, zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także sporządzanie  deklaracji do ZUS i Urzędu  Skarbowego.
 10. prowadzenie  kartotek  ilościowo - wartościowych,  materiałowych  i  przedmiotów w Inspektoracie oraz okresowe uzgadnianie stanów  z  księgowością w miejscu, a  także  przygotowywanie rocznej  inwentaryzacji;
 11. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, a także prowadzenie niezbędnych ewidencji korespondencji i przesyłek;
 12. przyjmowanie oraz nadawanie faksów i poczty elektronicznej;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej samochodów służbowych;
 14. nadzór na rozliczeniami prywatnych środków transportu;
 15. obsługa administracyjny inspektoratu, w tym nadzorowanie przestrzegania właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 16. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 17. nadzór na pieczęciami i drukami ścisłego zarachowania;
 18. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Inspektoratu;
 19. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Lekarza Weterynarii i Inspektoratu, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz innych rejestrów wymaganych przepisami;
 20. obsługa informatyczna Inspektoratu, w tym zarządzanie siecią teleinformacyjną oraz systemami informatycznymi;
 21. nadzór nad polityką ochrony danych osobowych;
 22. prowadzenie spraw z zakresu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:

a) przyjęte zasady rachunkowości,

b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

c) ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

d)   wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

e) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 2. dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 1. przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu.

 

§ 18. Do zakresu działania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi prawnej należą zadania związane z obsługą prawną Powiatowego Inspektoratu, a w szczególności:

 1. udzielanie pisemnych opinii prawnych, konsultacji i porad prawnych ustnych;
 2. reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Skarbu Państwa przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w wyznaczonym zakresie;
 3. opiniowanie umów, w tym także aktów normatywnych Powiatowego Lekarza Weterynarii, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem;
 4. opiniowanie projektów decyzji administracyjnych,
 5. parafowanie dokumentów na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

§ 19. 1. Do zakresu działania Pracowni badania mięsa na obecność włośni należy w szczególności:

 1. wykonywanie laboratoryjnych badań mięsa na obecność włośni zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów prawa;
 2. wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 17025;
 3. utrzymanie i potwierdzanie kompetencji do wykonywania badań;
 4. przekazywanie klientom wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników badań;
 5. prowadzenie szkoleń z zakresu obowiązujących dokumentów;
 6. poddawanie się regularnej kontroli badań biegłości prowadzonej przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach;
 7. zapewnienie właściwych warunków środowiskowo-lokalowych oraz wyposażenia i materiałów do prowadzenia badań w Terenowych Punktach Wytrawiania
 8. nadzorowanie wyposażenia pomiarowego Terenowych Punktów Wytrawiania pod kątem zapewnienia spójności pomiarowej.

 

§ 20. Tryb pracy Powiatowego Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21. 1. Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie  z dnia 22 lipca 2020 r.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia jego treści ze Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Katowicach.

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-29 07:49

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-09-29 07:46

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-06-02 08:16

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-01-04 11:57

Dodanie artykułu - Sara Knopik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.