Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru do wyznaczania z art. 16 ustawy o IW na 2024 r.

Wyświetl stronę główną » Nabór Urzędowych Lekarzy Weterynarii » Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru do wyznaczania z art. 16 ustawy o IW na 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z pkt. II. Procedury wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie ogłasza na rok 2024 nabór:

  1. lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej,
  2. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt,
  3. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie.

 

Zawiadamia się, że przedmiotem wyznaczenia mogą być następujące czynności:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,

b) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.9) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich, w tym statków chłodni, statków zamrażalni i statków przetwórni, produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab, a także wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

j) pobierania próbek do badań w zakresie:

– bezpieczeństwa żywności,

– innym niż określony w tiret pierwszym,

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że obszar wykonywania wyznaczonych czynności obejmuje teren Miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego, a na dzień opublikowania niniejszego zawiadomienia planowane jest wyznaczenie lekarzy weterynarii w liczbie i zakresach zadań wskazanych w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

 

Wyznaczenia będą udzielane na rok 2024, a poszczególne zadania w ramach wyznaczeń będą przydzielane w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie zawiadamia, że w grudniu 2023 roku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2629 z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ul. Tkacka 5, 42-202 Częstochowa, dokumenty :

  • załącznik nr 1 Procedury - formularz „ zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej”
  • dokumenty wymienione ww. załączniku, w szczególności aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które poświadcza zdolność do wykonywania powierzonych zadań,
  • załącznik nr 2 Procedury – „oświadczenie do umowy”

Wszelkie niezbędne formularze można pozyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie lub na maila.

 

NIE ZŁOŻENIE KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

WE WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE

Z UZNANIEM APLIKACJI O WYZNACZENIE ZA NIEZŁOŻONĄ.

 

DECYDUJE DATA WPŁYWU KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

DO URZĘDU, A NIE DATA NADANIA NA POCZCIE.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgłoszenie przez Państwa gotowości do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia ani wszczęciem postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.

 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ale będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Rodzaj czynności

Liczba lekarzy weterynarii potrzebnych do wykonania zadań z danego zakresu

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze

10

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt

2

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia

4

sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt,

8

badanie mięsa zwierząt łownych

3

sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia

8

sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab

1

pobieranie próbek do badań

4

badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

4

przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

4

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-10-31 07:10

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-10-31 07:10

Edycja artykułu - Katarzyna Paśnik

2023-10-31 07:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-10-31 07:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Paśnik

2023-10-31 07:02

Dodanie artykułu - Katarzyna Paśnik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.