Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru do wyznaczania z art. 16 ust 1 lit m ustawy o IW

Wyświetl stronę główną » Nabór pracowników » Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru do wyznaczania z art. 16 ust 1 lit m ustawy o IW

Częstochowa, 2 listopada 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z pkt. II. Procedury wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie ogłasza na rok 2022 nabór:

 1. lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, 
 2. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt,
 3. lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie.

 

Zawiadamia się, że przedmiotem wyznaczenia mogą być następujące czynności:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowego i poubojowego, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badanie mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. sprawowanie nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa oraz ślimaków i żab,
 9. sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 10. pobieranie próbek do badań,
 11. badanie laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 12. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że obszar wykonywania wyznaczonych czynności obejmuje teren gminy Miasto Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego, a na dzień opublikowania niniejszego zawiadomienia planowane jest wyznaczenie lekarzy weterynarii w liczbie i zakresach zadań wskazanych w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

 

Wyznaczenia będą udzielane na rok 2022, a poszczególne zadania w ramach wyznaczeń będą przydzielane w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie zawiadamia, że w grudniu 2021 roku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 306).

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2021 r. dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ul. Tkacka 5, 42-202 Częstochowa, dokumenty :

 • załącznik nr 1 Procedury - formularz „ zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej”
 • dokumenty wymienione ww. załączniku, w szczególności aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które poświadcza zdolność do wykonywania powierzonych zadań,
 • załącznik nr 2 Procedury – „oświadczenie do umowy”

Wszelkie niezbędne formularze można pozyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie lub na maila.

 

NIE ZŁOŻENIE KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

WE WSKAZANYM WYŻEJ TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE

Z UZNANIEM APLIKACJI O WYZNACZENIE ZA NIEZŁOŻONĄ.

 

DECYDUJE DATA WPŁYWU KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

DO URZĘDU, A NIE DATA NADANIA NA POCZCIE.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgłoszenie przez Państwa gotowości do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia ani wszczęciem postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.

 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie, ale będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. 

 

PROCEDURA WYZNACZANIA 

załącznik nr 1 do procedury wyznaczania 

załącznik nr 2 do procedury wyznaczania

Informacje

Rejestr zmian

2021-11-02 08:24

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-08-06 11:28

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-08-06 11:25

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-08-06 11:23

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-09 13:20

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-09 12:40

Edycja artykułu - Sara Knopik

2021-07-09 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Sara Knopik

2021-07-09 12:34

Dodanie artykułu - Sara Knopik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Tkacka 5
woj. śląskie

 

Poza godzinami urzędowania, w nagłych przypadkach wymagających interwencji Inspekcji Weterynaryjnej (np. zgłoszenie choroby zakaźnej) czynne są telefony służbowe: 577 093 377

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.